Wedstrijdreglement en overige bepalingen competitie Senioren

Deelnemers zijn lid van hsv "Voor Ons Plezier";

1. Dit reglement geldt voor alle competitiewedstrijden in alle poules. Iedere deelnemer/-ster wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
2. De deelnemers kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor alle schade, ongevallen en dergelijke, welke ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
3. Het is verboden om afval, in welke vorm dan ook, zowel voor, tijdens of na afloop van de wedstrijd in het water te deponeren of aan de wa- terkant achter te laten. Voor resten aas en lokaas geldt dit na afloop van de wedstrijd.
4. Elke deelnemer/-ster dient zo voorzichtig mogelijk met de gevangen vis om te gaan.
5. De deelnemer/-ster dient te beseffen dat hij/zij te gast is in de natuur. Daarom dient zijn/haar handelen erop gericht te zijn zo min mogelijk schade aan te richten.
6. Iedere deelnemer/-ster dient onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en/of controleur. Bij het niet naleven van dit reglement heeft de wedstrijdleiding het recht de deelnemer/-ster te diskwalificeren voor één of meerdere wedstrijden of de gehele competitie. Een geconstateerde overtreding dient direct gemeld te worden bij de aanwezige wedstrijdleiding, wedstrijdcommissie en/of bestuursleden. Klachten na de wedstrijd worden niet in behandeling genomen. De gediskwalificeerde deelnemer/-ster kan binnen 48 uur schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. In geval van schriftelijk bezwaar is de uitspraak van het bestuur bindend.
7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WeCo.

Wedstrijd;

8. Loten plaats nummers aan de waterkant. De visplaats van de deelnemer/-ster wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het gelote plaats nummer. Het is de deelnemer/-ster verboden verder plaats te nemen dan 1 meter ter linker- dan wel ter rechterzijde van zijn/haar plaats nummer. Het gebruik van een visplateau is toegestaan mits de achterzijde hiervan de natuurlijke waterlijn niet overschrijdt.
9. Zodra de deelnemer/-ster zijn/haar plaats nummer heeft, mag hij/zij het hengelmateriaal en voer klaarmaken, inclusief peilen.
10. Eerste signaal: voeren, vissen. Tweede signaal: einde wedstrijd. De tijdens het tweede signaal gehaakte vis telt nog mee.
11. Indien door omstandigheden (weer, ernstig ongeval e.d.) een wedstrijd voortijdig wordt beëindigd zal deze alleen meetellen als minimaal de helft van de totale wedstrijdduur is verstreken. Zo dit niet het geval is zal een reservewedstrijd worden gevist.

Vismateriaal en -techniek;

12. Het is tijdens de zomercompetities alleen toegestaan met een vaste hengel te vissen. De wedstrijdleiding mag in bijzondere omstandigheden na overleg met de deelnemende vissers een andere vistechniek toestaan.
13. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar één voorzien is van een haak.
14. Alle vormen van zinkvissen, evenals het gebruik van voerkorf en katapult, zijn verboden. De dobber dient zich te allen tijde in het water te bevinden (zie opgave en data formulier voor aanvullende regels).
15. Zwaar voeren bij aanvang wedstrijd en bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. Dit met inachtneming van eventuele voor dat water geldende voerbeperkingen.
16. Het gebruik van alle kunstmatige gekleurde (haak-)aas, voer en voercomponenten is verboden. Evenals het gebruik van vers de vase, zowel in het voer als aan de haak.
17. De vis dient door de deelnemer/-ster in een niet-metalen bewaarnet te worden bewaard. Tijdens de wedstrijd mag het bewaarnet niet uit het water worden gehaald. De wedstrijdleiding komt na afloop van de wedstrijd ter plaatse om de gevangen vis te tellen en te wegen. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te zijn. Dode vis wordt niet geteld en gewogen. Gevangen karper dient direct na de vangst gewogen en teruggezet te worden.

Puntentelling en afwezigheid;

18. In de senioren poule wordt per wedstrijd gevist op gewicht. De deelnemer/-ster met het hoogste gewicht krijgt 1 punt. Elke daarop volgende +1 punt. Indien twee of meer deelnemers/-sters op deze wijze een gelijk aantal punten behalen, zal de plaats door loting worden bepaald.
19. Bepaling van het eindklassement senioren geschiedt door het optellen van de per wedstrijd behaalde punten. Het hierdoor verkregen getal bepaalt de plaats in het eindklassement. Mochten er twee of meer deelnemers/-sters gelijk eindigen, dan bepaalt het totale vangstgewicht de plaats.
20.De deelnemer/-ster kan recht op een eindprijs hebben, als deze ten minste aan de helft plus twee wedstrijden van zijn/haar competitie heeft deelgenomen. Voorbeeld: de competitie bestaat uit 10 wedstrijden. De deelnemer/-ster zal dan ten minste aan (10:2) + 2 = 7 wedstrijden moeten hebben deelgenomen.
21. Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd dient de deelnemer/- ster dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie te melden. Wanneer niet aan een wedstrijd wordt deelgenomen en dit wel tijdig aan de wedstrijdleiding is doorgegeven, dan krijgt men hiervoor het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers + 2, alsmede 5 strafpunten.
22. Indien niet aan een wedstrijd wordt deelgenomen en men de wedstrijdleiding niet heeft ingelicht krijgt men hiervoor het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers + 2, alsmede 10 strafpunten.
23. Afvallers zijn de wedstrijden met het voor de desbetreffende deelnemer/-ster slechtst behaalde resultaat. Deze zullen voor de bepaling van de plaats in het eindklassement niet worden meegeteld.
24. Als er gedurende een wedstrijd door niemand vis wordt gevangen en deze wedstrijd voor meer dan de helft is gevist, zal deze toch meetellen voor het totaalklassement. De puntenverdeling is dan als volgt: elke deelnemer/-ster krijgt het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers gedeeld door twee. Afronding naar boven. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.