Notulen Algehele leden voorjaarsvergadering d.d. 13-04-2023

 

 

 

 

 

Notulen Algehele leden voorjaarsvergadering d.d. 13-04-2023

Plaats : “Publieksboerderij Proosdij ”  Ede

Aanwezig : Bestuur : Peter Dorlas, Cees van der Wal, , Dick Brehen , Jasper Loderus, Hans Budding, Eddy de Lange, Chris Florissen , Dylan Bons

36 leden volgens presentielijst , 14 afmeldingen

Afwezig :  Arjan van Doorn, Gerrit Assink,

Notulist: Cees van der Wal

1. Opening : Waarnemend voorzitter Peter Dorlas opent de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder ons erelid Perry Nout tevens geeft Peter een toelichting op de agendapunten welke  deze bijeenkomst de revue zullen passeren.

2. Mededelingen :   20 december 2022 is ons lid van verdienste Piet groen op 87 jarige leeftijd overleden.

Om hem te gedenken wordt een moment van stilte gevraagd .Het huidige ledenaantal tot op d.d. 13-04-2023 bedraagt 1863 waarvan 204 jeugd en 1311 via automatische incasso. Het ledenaantal loopt iets achter t.o.v. het jaar 2022 maar de automatische incasso’s zijn toegenomen met ± 10% .

3. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 19-05-2022.

Een ieder is het eens met de inhoud van het verslag van onze vorige ledenvergadering. Dit verslag is tevens terug te lezen op onze website www.vooronsplezier.nl

4. In en uitgaande stukken  : Cees , onze secretaris,  geeft een toelichting op het vele in en uitgaande postverkeer welke wij in de afgelopen periode hebben behandeld.

5. Jaarverslag en terugblik 2022 :  Cees geeft een uitgebreide toelichting op het gevoerde beleid wat we in    het afgelopen jaar hebben gevoerd binnen onze vereniging. Tevens doet hij verslag van de in het afgelopen jaar gehouden verenigingsactiviteiten.

6. Bestuursverkiezing : Binnen het bestuur zijn de Eddy de Lange, Dick Brehen, Hans Budding en Arjan van Doorn dit jaar 2023 aftredend. Al deze bestuursleden stellen zich wederom herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Tevens stelt Dick Brehen zich beschikbaar als 2e penningmeester. Aan de vergadering wordt gevraagd in te stemmen met hun herbenoeming c.q. benoeming. Aangezien er vanuit de vergadering geen bezwaren of tegenkandidaten worden gemeld , gaan zij onder luid applaus accoord met hun herbenoeming c.q. benoeming. Voorts  stellen wij Dylan Bons voor, hij zal zich de komende tijd aansluiten bij onze bestuursvergaderingen om te kijken welke rol hij hierin kan vervullen.

7. Financiele Boekhouding 2022 : Onze penningmeester Peter Dorlas informeert onze leden  aan de hand van een presentatie onze financiële huishouding over het jaar 2022. We kunnen terugkijken op een financieel gezond jaar en de leden en het bestuur danken Peter voor zijn inspanningen op dit gebied.

8. Verslag kascontrolecommissie 2022 en verkiezing kascontrolecommissie 2023: De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Perry Nout en Rinie van Daelen geven hun bevindingen inzake de controle van de financiële huishouding van onze vereniging weer. Zij hebben geen onregelmatigheden of bijzonderheden in de financiële stukken geconstateerd en verlenen het bestuur volledige decharge. De kascontrolecommissie voor het jaar 2023 wordt gekozen en zal bestaan uit de heren Perry Nout, Peter Berkhout en als reserve Hans Dinter.

9. Besluit opheffing Overkoepeling Hengelsport Ede : Omdat de huur visrechten definitief aan de VOP is gegund is de weg vrijgemaakt om de OHE op te heffen. Tijdens de jaarvergadering 2022 hebben onze leden ons gemachtigd om deze opheffing in te zetten. Het bestuur deelt de leden mede wat er gaat gebeuren met de liquide middelen. Deze zullen worden overgeheveld naar de VOP en zullen worden gebruikt voor de post Edese wateren in de financiële boekhouding. Dit geld zal worden besteed ten gunste van de  inrichting van de Edese wateren en uitzet van vis in de uitgebaggerde wateren. Het bestuur vraagt de leden hiervoor instemming , welke met ruime meerderheid wordt goedgekeurd en aangenomen.

10. Voortgang besprekingen eigen locatie publieksboerderij “Proosdij”:   De leden worden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met de gemeente Ede en ’S Heeren Loo inzake de verhuizing van HSV VOP naar publieksboerderij Proosdij.

11. Activiteitenprogramma 2023 : Dick Brehen presenteert de aanwezigen een overzicht van de tot op dit moment reeds geplande activiteiten en licht deze nader toe. Tevens vraagt het bestuur de aanwezigen hun mening of advies inzake de te houden activiteiten zoals deze momenteel op het programma staan. Over de deelname aan diverse nog niet geplande activiteiten wordt gediscussieerd of al dan niet deelname hieraan te weten Opschoondag en Schoololympiade.

12. Pauze 

13.Terugblik afvissen wateren in de buitendorpen en verloop Baggerwerkzaamheden : Steffan Brehen geeft aan de hand van een in beeld gebrachte presentatie info omtrent de diverse locaties welke zijn afgevist t.b.v. baggeren en wat de resultaten per water waren van de hoeveelheid gevangen vis alsmede soorten. Als bestuur danken wij een ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

14. Visbeleidsplan Edese Wateren : Het visbeleidsplan voor de komende jaren is een onderdeel van het huren van de visrechten en opgesteld door het huidige bestuur. Het wordt de aanwezigen d.m.v. een duidelijke presentatie en uitleg door Peter Dorlas gepresenteerd. Aan de hand van diverse voorbeelden en mogelijkheden worden de aanwezigen hun mening gevraagd of het bestuur op de goede weg is om dit beleidsplan vorm te geven.

15. Rondvraag en sluiting : Nadat een ieder in de gelegenheid werd gesteld om alsnog vragen te stellen en hiervan geen gelegenheid werd gemaakt , sluit onze waarnemend voorzitter Peter Dorlas de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng. Perry Nout vraagt de aanwezigen waardering voor de geleverde inspanningen voor het bestuur en de vergadering reageert hierop met een klaterend applaus.

16. Verloting  diverse prijzen onder de aanwezigen : ieder aanwezige heeft aan het begin van de vergadering een lo t ontvangen en diverse leden gingen blij naar huis met een door hun gewonnen prijs.

Graag tot ziens bij onze najaarsvergadering !!

Uw secretaris : Cees van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.