Notulen Algehele leden voorjaarsvergadering d.d. 30-11-2023

 

 

 

 

 

Notulen Algehele leden voorjaarsvergadering d.d. 30-11-2023

Plaats : “Publieksboerderij Proosdij ”  Ede

Aanwezig : Bestuur : Peter Dorlas, Cees van der Wal, , Dick Brehen , Jasper Loderus, Hans Budding, Eddy de Lange, Chris Florissen , Dylan Bons

22 leden volgens presentielijst , 14 afmeldingen

Afwezig :  Arjan van Doorn,

Notulist: Cees van der Wal

1.Opening : Waarnemend voorzitter Peter Dorlas opent de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder ons erelid Perry Nout , tevens wordt dhr. Arend Burger welke werkzaam is voor de gemeente Ede welkom geheten en geeft Peter een toelichting op de agendapunten welke  deze bijeenkomst de revue zullen passeren.

2. Mededelingen :  Er zijn voor deze vergadering 14 afmeldingen ontvangen, de SNS rekening van de VOP is opgeheven en het aanwezige saldo is overgeboekt naar de ING.

3. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 14-04-2023

Een ieder is het eens met de inhoud  van het verslag van onze vorige ledenvergadering. Dit verslag is tevens terug te lezen op onze website www.vooronsplezier.nl

4.In en uitgaande stukken  : Cees , onze secretaris,  geeft een toelichting op het vele in en uitgaande postverkeer welke wij in de afgelopen periode hebben behandeld.

 5.Terugblik activiteiten 2023 :  Dick Brehen geeft een uitgebreide toelichting over het verloop van onze verenigingsactiviteiten  van het afgelopen jaar en geeft een vooruitblik van hetgeen we in 2024 van plan zijn te organiseren.

6.Vrijwilligers binnen onze vereniging:  Geen vereniging kan bestaan zonder de inzet van vrijwilligers, zo ook wij niet, en daarom willen wij hen extra in het zonnetje zetten en hen namens de vereniging heel hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid, met name : Gilbert, verenigingscontroleur, Rinie, begeleiding jeugdactiviteiten, Erik, verenigingscontroleur, Frans, begeleider jeugdactiviteiten, Paul, organisatie competitie Z , Joel, facebook specialist en Eelco op het gebied van ICT. Allen nogmaals dank voor hun inspanningen en hulpvaardigheid in het afgelopen jaar.

7.Loodvrij sportvissen : Gerrit Assink heeft u meegenomen tijdens zijn presentatie omtrent voornoemd thema . Tevens heeft hij de aanwezigen de laatste ontwikkelingen alsmede alternatieven op dit gebied middels voorbeelden kenbaar gemaakt.

8.Pauze 

9.Tweemaandelijks overleg met gemeente en waterschap : Peter Dorlas geeft de aanwezigen tekst en uitleg van hetgeen wordt besproken tijdens het tweemaandelijks overleg met gemeente en waterschap. Diverse onderwerpen zoals waterkwaliteit, baggeren, visuitzet , onderhoud , maaien etc. etc. worden uitvoerig toegelicht .

10.vaststellen visbeleidsplan Edese wateren : Omdat de visrechten binnen de gemeente Ede aan onze vereniging zijn verhuurd moet deze in het bezit zijn van een Visbeleidsplan. Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering heeft het bestuur de vergadering geïnformeerd  omtrent de juiste invulling van dit visbeleidsplan. Peter Dorlas heeft aan de hand van veel informatie en kennis en kunde bij diverse partijen dit visbeleidsplan opgesteld en presenteert dit de aanwezigen. Na uitvoerig dit beleidsplan te hebben toegelicht aan de leden is de vraag of zij met de inhoud hiervan akkoord kunnen gaan. Een ieder is het met de inhoud  eens, zodat dit plan eensluidend wordt aangenomen.

11. Aanleg hengelsportvoorzieningen : Peter geeft de aanwezigen een toelichting op hetgeen de vereniging reeds heeft gerealiseerd of de komende tijd gaat realiseren inzake diverse hengelsportvoorzieningen. Zo worden er vissenbossen in de Proosdijvijver en zullen er in de wijk Veldhuizen diverse visvlonders worden geplaatst. Ook in de eendenvijver te Lunteren staat de bouw van een visvlonder toegankelijk voor minder validen op het programma. Ook geeft Peter een toelichting over de uit te zetten soorten en hoeveelheid vis  in de diverse wateren.

12. Rondvraag en sluiting : Erik Bel vraagt de vergadering hoe het staat met het herstel van het ecologische gedeelte van de Proosdijvijver, Peter Dorlas weet deze vraag naar tevredenheid te beantwoorden.

Nadat een ieder in de gelegenheid werd gesteld om alsnog vragen te stellen en hiervan geen gelegenheid werd gemaakt , sluit onze waarnemend voorzitter Peter Dorlas de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

13. Verloting  diverse prijzen onder de aanwezigen : ieder aanwezige heeft aan het begin van de vergadering een lo t ontvangen en diverse leden gingen blij naar huis met een door hun gewonnen prijs.

Graag tot ziens bij onze voorjaarsvergadering!!

Uw secretaris : Cees van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.