Uitnodiging algemene Leden najaarsvergadering 2023

 

 

 

 

 

Uitnodiging:

Aan alle senior leden van de Edese hengelsportvereniging “ Voor Ons Plezier”. 

Ede,  november 2023

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te mogen nodigen tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering welke wij d.d. 30-11-2023 in de "Publieke Boerderij de Proosdij”, Proosdijweg 41 te Ede zullen houden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De aanvangstijd van deze vergadering is 19.45 uur
Wij vragen u op het parkeerterrein van de voormalige Prins Florisschool (aan de Florislaan) of op de parkeerstroken langs de Veenderweg te parkeren. Wij streven ernaar om de vergadering omstreeks 22.00 uur af te kunnen sluiten.

Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden en krijgt u van ons een lot. Aan het einde van de vergadering zal er een verloting van een aantal mooie prijzen plaatsvinden.

De te behandelen punten tijdens deze vergadering zijn: 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededeling van onze voorzitter a.i.
 3. Verslag algemene ledenvergadering 14 april 2023
 4. In en uitgaande stukken
 5. Terugblik activiteiten 2023
 6. Vrijwilligers binnen onze vereniging
 7. Loodvrij Sportvissen 
 8. Pauze
 9. Tweemaandelijks overleg met gemeente en waterschap
 10. Vaststellen Visbeleidsplan Edese wateren
 11. Aanleg hengelsport voorzieningen
 12. Rondvraag en sluiting
 13. Verloting van prijzen onder de aanwezige leden


Uw secretaris: Cees van der Wal ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Toelichting op de agenda

Verslag algemene ledenvergadering 14 april 2023.
Onze secretaris neemt u mee in het verslag van de algemene ledenvergadering van 14 april 2023 waarna deze geaccordeerd kan worden (zie bijlage).

Terugblik activiteiten 2023.
Onze activiteiten commissies zullen u bijpraten over het verloop van de verenigingsactiviteiten 2023. Ook kijken we vast vooruit naar 2024. Wat mist u in ons programma, welke verwachtingen zijn er, waar zou u aan bij willen dragen????

Vrijwilligers binnen onze vereniging.
Hsv “Voor Ons Plezier” heeft haar bestaansrecht niet alleen te danken aan haar leden maar vooral aan de inzet van een betrokken groep vrijwilligers. Het zijn deze vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. 
Zij organiseren en verzorgen de hengelsport activiteiten, opschoondagen, (jeugd)cursusdagen enzovoorts. Tijdens de vergadering zullen enkele van deze vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.

Loodvrij Sportvissen.
Onze vereniging ondersteunt van harte de zogenaamde ‘Green Deal Sportvisserij’. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen. Het bestuur zal u bijpraten over de ontwikkelingen rondom het loodvrij vissen.

Tweemaandelijks overleg met gemeente en waterschap.
Het bestuur van hsv “Voor Ons Plezier” heeft om de twee maanden een overleg met de gemeente Ede en waterschap Vallei&Veluwe. In dit overleg worden onderwerpen als baggeren, water- en oeverplanten, visuitzet, hengelsportvoorzieningen en de ontwikkeling van waterberging aan de orde. U zal worden geïnformeerd over de voortgang en behaalde resultaten van dit structurele overleg.

Vaststellen Visbeleidsplan Edese wateren.
Naast jarenlange opbouw van kennis binnen de vereniging over water-, oever- en visstand beheer is er met u in 2016 een Visie en een missie vastgesteld (terug te vinden op onze website vooronsplezier.nl/over-ons/de vereniging) waar de vereniging uitvoering aan geeft. Nu ook de visrechten binnen de gemeente Ede aan hsv “Voor Ons Plezier” zijn verhuurd, moet de vereniging in het bezit zijn van Visbeleidsplan. 
Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering is het bestuur met u in gesprek gegaan om te komen tot de juiste invulling voor het Visbeleidsplan. Ook heeft het bestuur informatie ingewonnen bij sportvisserij Nederland, MidWest Nederland, waterschap Vallei&Veluwe en de gemeente Ede. Zo heeft uw bestuur voor hsv “Voor Ons Plezier” en voor de viswateren binnen de gemeente Ede een goed en werkbaar document opgesteld. 
Voor u ligt nu ter vaststelling ons Visbeleidsplan (PDF), hierin staat beschreven welke wateren onder de huurovereenkomst vallen, hoe hsv VOP aankijkt tegenover de kwaliteit/kwantiteit van de wateren en oevers, welke visserij voorzieningen gewenst zijn en hoe de vereniging aankijkt tegenover een te behalen en/of gewenst visbestand op de wateren.

Aanleg hengelsport voorzieningen.
Hsv “Voor Ons Plezier” zet zich in voor het realiseren van hengelsport voorzieningen in en rond de Edese viswateren. Eind dit jaar zullen de Vissenbossen in de Proosdijvijver worden gerealiseerd. Voor komend jaar staan de visvriendelijke oevers/visstekken langs de singels in de wijk Veldhuizen en het plaatsen van een vlonder (toegankelijk voor mindervaliden) aan de Eendenvijver te Lunteren op het programma. Het bestuur wil samen met u in overleg om te komen tot een meerjarenplan voor het aanleggen van hengelsport voorzieningen binnen de gemeente Ede. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.