Uitnodiging algemene Leden voorjaarsvergadering 2024

 

 

 

 

 

Aan alle senior leden van de Edese hengelsportvereniging “ Voor Ons Plezier”.

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te mogen nodigen tot het bijwonen van onze algemene leden voorjaarsvergadering welke wij d.d. 25-04-2024 in de “Publieksboerderij de Proosdij”, Proosdijweg 37 te Ede zullen houden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvangstijd van deze vergadering is 19.45 uur. Wij vragen u op het parkeerterrein van de voormalige Prins Florisschool (aan de Florislaan) of op de parkeerstroken langs de Veenderweg te parkeren. Wij streven ernaar om de vergadering omstreeks 22.00 uur af te kunnen sluiten.

Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden en krijgt u van ons een lot. Aan het einde van de vergadering zal er een verloting van een aantal mooie prijzen plaats vinden.

De te behandelen punten tijdens deze vergadering zijn :

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededeling van onze voorzitter a.i.
 3. Verslag algemene leden najaarsvergadering 30 november 2023
 4. In en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag en terugblik 2023
 6. Stand van zaken beheer Edese wateren
 7. Financiële boekhouding 2023
 8. Verslag kascontrolecommissie 2023 en verkiezing kascontrolecommissie 2024
 9. Pauze
 10. Activiteitenprogramma 2024
 11. Bestuursverkiezing
 12. Taak/rolverdeling bestuur
 13. Rondvraag en sluiting
 14. Verloting van prijzen onder de aanwezige leden

Uw secretaris : Cees van der Wal ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Toelichting op de agenda van de Algemene Leden Voorjaarsvergadering van 25 april 2024

Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2023.

Het verslag van deze vergadering kunt u teruglezen op onze website www.vooronsplezier.nl

Jaarverslag en terugblik 2023.

Onze secretaris zal u verslag doen over het gevoerde beleid welke hsv Voor Ons Plezier in 2023 heeft uitgevoerd. Ook zal u verslag worden gedaan over het verloop van de verenigingsactiviteiten.

Stand van zaken beheer Edese wateren

Het bestuur zal u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de Edese wateren. Enkele onderwerpen zijn; de Vissenbossen Proosdijvijver, plaatsing vissteiger Lunteren,  Visuitzet buitendorpen, Update Visplanner e.d.

Financiële boekhouding.

De Kascontrolecommissie heeft bij de penningmeester de boekhouding van 2023 gecontroleerd. De penningmeester zal u informeren over de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 2023.

De kascontrolecommissie zal verslag uitbrengen van haar bevindingen over de boekhouding van 2023. U heeft de gelegenheid om zich aan te melden voor deelname aan de Kascontrolecommissie voor 2024.

Activiteitenprogramma 2024.

Het programmaoverzicht is samen met de nieuwsbief van voorjaar 2023 naar u toegezonden. Graag verneemt het bestuur u uw mening en/of advies over de te houden activiteiten welke op het programma staan. Wellicht ontbreken en in uw optiek enkele activiteiten welke u onder de aandacht wil brengen.

Bestuursverkiezing.

Na lange tijd van dienst is Peter Dorlas is volgens rooster per 2024 aftredend. Hij heeft twee jaar geleden aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt voor een nieuwe periode.

Tijdens de voorjaarsvergadering 2023 was Arjan van Doorn voor een nieuwe periode van 3 jaar door u herbenoemd. Echter heeft hij bij het bestuur verzocht om vroegtijdig af kunnen te treden.

Het bestuur respecteert het besluit van de heren. Helaas zullen we deze voorjaarsvergadering afscheid moeten nemen van Peter en Arjan als bestuurder van de VOP.

Cees van der Wal is conform rooster in 2024 aftredend. Hij stelt zich, met de mogelijkheid van voortijdig aftreden, herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.

Dylan Bons heeft zich in de voorjaarsvergadering 2023 aan u voorgesteld als toekomstig bestuurslid en heeft het afgelopen jaar bij het bestuur meegedraaid.

Gerard de Leeuw heeft zich afgelopen najaar bij ons gemeld en wil het bestuur te komen versterken. Hij heeft de afgelopen periode met het bestuur kennisgemaakt en informeel meegedraaid. Gerard zal zich tijdens de vergadering aan u voorstellen.

Aan u de vraag of u akkoord gaat met de benoeming en/of herbenoeming van deze bestuursleden.

Eventuele (tegen) kandidaten kunnen zich tot een dag voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk melden bij waarnemend voorzitter Peter Dorlas p.a. Ravenburg 16, 6714 ER Ede E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Taak/rolverdeling bestuur

Met het afscheid van Peter en Arjan en de benoeming van nieuwe bestuursleden zal er een nieuwe taak/rolverdeling binnen uw bestuur ontstaan. Het bestuur zal u tijdens deze vergadering op de hoogte brengen van de voorgenomen wijzigingen en zal u vragen om in te stemmen met deze nieuwe taak/rolverdeling. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.