Team controleurs van hsv “Voor Ons Plezier”

Wetten en regels

Een sportvisser is aangesloten bij een hengelsportvereniging, dan wel in het bezit is van een (jeugd-) Vispas. De sportvisser dient zich te houden aan de landelijke Visserijwetten en de aanvullende regels die gelden voor het water waarin hij/zij vist (deze regels zijn na te lezen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en te vinden in de Visplanner-app).

In de "Algemene voorwaarden gebruik VISpas" (zie pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) is de verplichting voor de sportvisser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren en de eventuele Derde hengel/Nachtvistoestemming ter inzage af te geven aan controleurs sportvisserij, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.

Verenigings controleur Sportvisserij

Verenigings controleurs sportvisserij zijn vrijwilligers die door Sportvisserij Nederland zijn opgeleid. Zij zijn de ambassadeurs van de georganiseerde hengelsport en vertegenwoordigen de vereniging die uitvoering geeft aan het gehuurde visrecht. Naast dat zij de ogen en oren voor de vereniging zijn zien de controleurs toe op de naleving van de geldende regels. Ook kan de controleur gevraagd en ongevraagd de visser aanspreken op zijn/haar gedrag en/of adviseren over o.a. het loodvrij vissen, gebruik van vistuigen, een onthaakmat en dergelijke.

Team controleurs van hsv “Voor Ons Plezier”

      Erik          Chris          Gilbert           Peter           Erik           Rinie

Dit is het team controleurs welke u namens H.s.v. “Voor Ons Plezier” aan kunt treffen bij de Edese wateren. Zij hebben de cursus controle sportvisserij volbracht en zijn in het bezit van een door Sporvisserij Nederland uitgegeven controleurspas die zij desgevraagd aan u dienen te tonen.

Om deel te kunnen nemen aan het team controleurs is het volbrengen van de cursus controle sportvisserij bij Sportvisserij Nederland verplicht. Informatie over de cursus is na te lezen op de volgende site van Sportvisserij Nederland. Wil jij ook als vrijwilliger deelnemen aan dit team, neem dan contact op met Jasper Loderus tel: 06-12620012.

Bevoegdheden

De controleurs zijn "gewoon" burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven bij het dagelijks bestuur van de vereniging. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het dagelijks bestuur neemt vervolgens contact op met het dagelijks bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.

Bron: Sportvisserij Nederland Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.