Missie en visie van hsv "Voor Ons Plezier"

 Power Point Presentatie, leden vergadering 2016

 

Welkom,

Om in de huidige maatschappij te kunnen functioneren is het belangrijk om te weten wie we als vereniging zijn, wat we doen en wat we in de toekomst willen bereiken.

Om hier enig antwoord op te kunnen geven willen  we u meenemen in deze korte presentatie. 

 

 

De vereniging H.s.v. Voor Ons Plezier. Wie zijn we en wat doen we nu.

* We zijn een hengelsportvereniging die bestaat uit jeugd, junior en senior leden.
* De vereniging draait op een kleine maar trouwe groep vrijwilligers.
* De vereniging kent een sterk en ervaren bestuur, maar is altijd opzoek naar aanvullende krachten.
* De vereniging organiseert meerdere activiteiten waarbij iedereen van harte welkom is om aan deel te nemen.
   De activiteiten zijn voor jong en oud en er word goed aan deelgenomen.
* De vereniging kent een actief inventaris / materiaal beleid waarbij ze zorg draagt voor voldoende middelen om
   haar activiteiten uit te kunnen voeren.
* De vereniging heeft opslaggelegenheid voor haar materialen, voor o.a. de vergaderingen huurt/maakt de
   vereniging gebruik van Het eigen gebouw.
* De vereniging heeft een gezond financiëel beleid dat elk jaar word gecontroleerd en voorgelegd aan haar leden.

 

De vereniging H.s.v. Voor Ons Plezier staat niet alleen, we maken deel uit van een grote / overkoepelende organisatie en hebben rekening te houden met veel partners, contacten en de omgeving welke mede ons handelen bepalen.

* We zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland, de landelijke organisatie voor de Hengelsport.
* We zijn aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland welke regio gebonden verenigingen begeleid en help bij de ontwikkelingen in hun omgeving.
* We geven uitvoering aan de huur Visrechten gemeente Ede en dragen de zorg voor een evenwichtig activiteiten beleid in en rondom de Edese wateren.
   Wij hebben de mogelijkheid om klein onderhoud te plegen aan de beplanting in en rond de wateren.
* We hebben meerdere zusterverenigingen waar we contacten mee onderhouden. We wisselen ervaringen en diensten aan elkaar uit.
* Het bestuur onderhoud goede contacten met het waterschap Vallei & Veluwe. Het contact met het waterschap is
   essentieel om een goed viswater binnen de gemeente te kunnen borgen.
* De Gemeente Ede. De contacten naar de gemeente zijn erg belangrijk om de vereniging op de kaart te zetten en
   te houden. Ieder jaar ontvangt de vereniging subsidie voor het organiseren van haar jeugdactiviteiten.
* Naast de gemeente heeft de vereniging meerdere sponsoren. Ook de samenwerking met hengelsport-shops in
   Ede draagt bij aan het functioneren van de vereniging.
* Multimedia. De wereld staat niet stil. De mogelijkheden van internet, facebook, smartphones en tv is voor de
   vereniging een middel om zich op de kaart te zetten, maar ook zeker dienen we rekening te houden met de
   complexiteit en gevaren die deze middelen met zich mee brengen.
* De vakbladen maar ook de kranten/media zijn middelen die de vereniging gebruikt om zich te laten zien en
   horen.
* Als hengelsportvereniging  wil je dat je leden kunnen vissen. Voor ons is het belang van een goed visrijk bereikbaar water van het aller grootste belang.
   We kijken niet alleen naar wat is er beschikbaar, maar we willen er ook graag wat van kunnen maken.
* We vissen binnen de bebouwdekom, in woonwijken, dit betekent dat de vereniging en haar leden zich aan dienen te passen aan de omgeving en niet
   de omgeving aan onze leden en wensen.
* De vereniging Voor ons Plezier is er in beginsel voor de haar eigen leden maar wil ook graag de belangen behartigen voor de individuele visser en wil
   zorg dragen voor voldoende vismogelijkheden voor de mindervalide.
*.Om te kunnen vissen moet er natuurlijk worden gezorgd voor voldoende vis in de beschikbare wateren waarbij we de invloed van de aanwezige flora en
   fauna niet uit het oog mogen verliezen. Wij zijn mede verantwoordelijk voor de zorg in en om de wateren!

U ziet, dat we als vereniging niet alleen staan. We maken deel uit van een grote, complexe maatschappij waarbij we met heel veel factoren rekening dienen te houden.

 

De hengelsportvereniging  "Voor Ons Plezier" is een vereniging die herkenbaar, transparant en doelgericht wil zijn.

 We weten wie we zijn, wat we doen en we heten "Voor Ons Plezier". Maar wat is onze missie?

De Edese hengelsportvereniging  "Voor Ons Plezier" wil een bijdrage leveren aan de Algemene Hengelsport
binnen de gemeente Ede.

En in het bijzonder voor de aangesloten leden van de vereniging.

 

 

Om aan onze missie uitvoering te kunnen geven denken we na over;

* Wat willen we bereiken en wanneer,
* Hoe willen we ons doel bereiken en met wie,
* Willen we als vereniging gebonden en/of afhankelijk zijn van anderen ja of nee,
* Wat willen we in de toekomst en hebben we hier plannen voor??

Het zijn vraagstukken welke altijd aan de orde zullen zijn. Hsv "Voor Ons Plezier" heeft een visie om invulling te geven aan deze vraagstukken.

 

 

Om aan de invulling van onze visie vorm te geven heeft de verenigen 6 pijlers waarmee zij de Missie willen waarborgen.

 

1)  Leden Om uitvoer te kunne geven aan onze missie heeft de vereniging leden nodig. Des te meer leden, des te meer middelen er gegenereerd kunnen worden.
- Verkoop vispassen Zorgen voor voldoende verkoopmogelijkheden. Bij de vereniging, internet, verkooplocaties
- Internet / website Wees bereikbaar, herkenbaar, zorg dat je met de tijd mee gaat, laat zien wie je bent en wat je doet.
- Niet de duurste zijn Ervoor zorgen dat de prijs voor lidmaatschap en activiteiten bereikbaar zijn voor iedereen.
- Media, Krant / TV Laat zien en horen wie je bent en wat je doet, straal je identiteit uit. "Voor Ons Plezier", bijdrage leveren aan de algemene hengelsport binnen de gemeente Ede.
- Herkenbaar Identiteit en logo.
- Transparant Draai er niet omheen maar wees eerlijk en open naar je omgeving.

 

2) Vrijwilligers
- Verenigingsleven Vrijwilligers zijn betrokken bij de vereniging.
- Opleiding Ervoor zorgen dat de vrijwilligers weten waar ze mee bezig zijn.
- Waardering Heb waardering voor de hulp die de vrijwilligers bieden aan de vereniging en beloon hier ook voor.
- Betrokken Een vrijwilliger is betrokken bij de vereniging, maar zorg ervoor dat de vereniging ook betrokken is bij de vrijwilliger.
- Zorgen voor … Als het even niet goed gaat met een vrijwilliger, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, blijf juist dan betroken en laat je zien en/horen.

 

3) Bestuur 
- Opleiding  Zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden om het bestuur te ontwikkelen.
- Deskundig Niet ieder bestuurslid hoeft deskundig te zijn op elk gebied, maar het bestuur gezamenlijk zal deskundig moeten zijn op veel gebieden om de missie te borgen.
- Representatief Wees herkenbaar, zorg voor eenduidigheid en sta open voor een ander.
- Eerlijk / betrouwbaar Zeg eerlijk waar het op staat, wat kunnen we wel/niet, kom de afspraken na.
- Waardering Ook bestuursleden zijn vrijwilligers en de vereniging waardeert hun tijd en inzet.
- Compensatie Het bestuur krijgt een kleine financiële compensatie voor hun jaarlijkse inzet voor de vereniging.

 

4) Financieel beleid 
- Transparant De financiële administratie is transparant en voor elk lid inzichtelijk en beschikbaar.
- Toekomst gericht Er word gekeken naar de kosten in de toekomst, hier word het financiële beleid aan aangepast.
- Gezond De vereniging dient een gezond financieel beleid te voeren, geen verlies te draaien maar zeker geen winstoogmerk te voeren.
- Eerlijke prijs De prijs die de leden voor de Lidmaatschap/Vispas betalen dient verantwoord te zijn. Ook de kosten voor deelname aan de activiteiten dienen in verhouding te staan met de kosten die deze met zich mee brengen.
- Verantwoord  De kosten die worden gemaakt dienen marktconform te zijn, er worden geen onnodige kosten gegenereerd.
- Verantwoording De penningmeester en het bestuur leggen verantwoording af aan hun leden over de uitgaven en het gevoerde financiële beleid.

 

5) Activiteiten
- Jeugd cursus De vereniging heeft tot doel om de jeugd kennis te laten maken met de hengelsport.En hier op een zo verantwoordelijke wijze mee om te leren gaan.
- Jeugd viswedstrijden De vereniging organiseert jeugd viswedstrijden die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
- Senior viswedstrijden De vereniging organiseert senior viswedstrijden die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
- Internet, Facebook De vereniging draagt zorg voor een informatieve website en is te volgen vis Facebook.
- Bijeenkomst, jubilea De vereniging organiseert bijeenkomsten voor haar leden en zal om de 5 jaar haar met haar leden het jubileum vieren.
- Vergaderingen, overleg Er zijn 2 ledenvergaderingen per jaar. Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen en de leden kunnen het bestuur vragen om een extra vergadering te beleggen.
- Samenwerken relaties De vereniging zorgt voor een intensieve samenwerking met haar relaties. Staat open voor suggesties en veranderingen. 
- Materiaal De vereniging draagt zorg voor voldoende materialen om de activiteiten uit te kunnen voeren.

 

6) Hengelsport mogelijkheden
- Bevisbaar water De vereniging wil de beschikbare wateren voor de hengelsport toegankelijk houden. (geen visverboden en zorgen voor toegankelijkheid.) 
- Visstand beheer De vereniging wil dat er in de beschikbare wateren voor de hengelsport voldoende verscheidenheid aan vis aanwezig is. Een goed en verantwoord visplan is hiervoor noodzakelijk.
- Minder valide Graag willen we de vijvers binnen de gemeente toegankelijk maken voor de mindervalide om hier een hengeltje uit te kunnen gooien.
- Jeugd Speciale aandacht gaat uit naar de jeugd. De jeugd heeft de toekomst, maar als zij geen visje kunnen vangen is de lol er snel af. Er zal dus ook in de slootjes en singels van de gemeente Ede naar te bevisbaarheid en aanwezige vis gekeken moeten worden.
- Georganiseerde hengelsport De samenwerking met de overkoepelende organisaties is vooruitstrevend. Zij staan ons bij met advies en verzorgen opleidingen voor bestuur en leden.
- Samenwerking partners Samenwerking met onze zusterverenigingen binnen de Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE) zal ie de toekomst steeds belangrijker worden om de bereikbaarheid en bevisbaarheid van de wateren te kunnen waarborgen.
- Contacten Waterschap De vereniging kan wel van alles willen, echter de kwaliteit van het water zal moeten worden gemonitord. Ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid, lees beplanting in en rond de wateren, is in handen van het waterschap. Hiervoor is de samenwerking met het waterschap van essentieel belang voor de vereniging.

 

Met deze 6 pijlers geeft hsv "Voor Ons Plezier" een duidelijk beeld van haar Visie.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.