Uitnodiging algemene Leden vergadering 2023

 

Uitnodiging 

Aan alle senior leden van de Edese hengelsportvereniging “ Voor Ons Plezier”.

Ede, maart 2023

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te mogen nodigen tot het bijwonen van onze algemene leden voorjaarsvergadering welke wij d.d. 13-04-2023 in de “Publieksboerderij de Proosdij”, Proosdijweg 37 te Ede zullen houden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvangstijd van deze vergadering is 19.45 uur. Wij vragen u op het parkeerterrein van de voormalige Prins Florisschool (aan de Florislaan) of op de parkeerstroken langs de Veenderweg te parkeren. Wij streven ernaar om de vergadering omstreeks 22.00 uur af te kunnen sluiten.

Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden en krijgt u van ons een lot. Aan het einde van de vergadering zal er een verloting van een aantal mooie prijzen plaats vinden.

De te behandelen punten tijdens deze vergadering zijn :

1.               Opening en vaststellen agenda

2.               Mededeling van onze voorzitter a.i.

3.               Verslag algemene ledenvergadering 19 mei 2022

4.                In en uitgaande stukken

5.                Jaarverslag en terugblik 2022

6.                Bestuursverkiezing

7.                Financiële boekhouding 2022

8.                Verslag kascontrolecommissie 2022 en verkiezing kascontrolecommissie 2023

9.                Besluit opheffing Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE)

10.             Voortgang besprekingen over eigen locatie op de Publieksboerderij “De Proosdij”

11.             Activiteitenprogramma 2023

12.             Pauze

13.             Terugblik afvissen wateren in de buitendorpen en verloop baggerwerkzaamheden

14.             Visbeleidsplan Edese wateren

15.             Rondvraag en sluiting

16.             Verloting van prijzen onder de aanwezige leden

Uw secretaris : Cees van der Wal ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Toelichting op de agenda van de Algemene Leden Voorjaarsvergadering van 13 april 2023

Verslag algemene ledenvergadering 19 mei 2022.

Het verslag van deze vergadering kunt u teruglezen op onze website www.vooronsplezier.nl

Terugblik 2022.

Onze secretaris zal u verslag doen over het gevoerde beleid welke hsv Voor Ons Plezier in 2022 heeft uitgevoerd. Ook zal u verslag worden gedaan over het verloop van de verenigingsactiviteiten.

Bestuursverkiezing.

Dick Brehen heeft bij het bestuur aangegeven dat hij zich verkiesbaar stelt als 2e penningmeester. In 2023 zijn Eddy de lange, Arjan van Doorn, Dick Brehen en Hans Budding aftredend. Al deze bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Aan u de vraag of u akkoord gaat met de benoeming en/of herbenoeming van deze bestuursleden.

Eventuele (tegen) kandidaten kunnen zich tot een dag voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk melden bij waarnemend voorzitter Peter Dorlas p.a. Ravenburg 16, 6714 ER Ede E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Financiële boekhouding.

De Kascontrolecommissie heeft bij de penningmeester de boekhouding van 2022 gecontroleerd. De penningmeester zal u informeren over de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 2023.

De kascontrolecommissie zal verslag uitbrengen van haar bevindingen over de boekhouding van 2022. U heeft de gelegenheid om zich aan te melden voor deelname aan de Kascontrolecommissie voor 2023.

Besluit opheffing Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE).

Nu de huur visrechten bij hsv Voor Ons Plezier is ondergebracht is de weg vrijgemaakt om de overkoepeling hengelsport Ede (OHE) op te heffen. Tijdens de jaarvergadering van mei 2022 heeft u het bestuur gemachtigd om de opheffing van de OHE in gang te zetten zodra de visrechten aan de VOP zijn gegund. Het bestuur zal u voorstel doen over de resterende liquide middelen en u informeren over de voortgang van opheffing van de OHE.

Voortgang besprekingen over eigen locatie op de Publieksboerderij “De Proosdij”.

Het bestuur zal u informeren over de voortgang van de gesprekken met de gemeente en S-Heerenloo over de verhuizing van hsv VOP naar de Publieksboerderij De Proosdij.

Activiteitenprogramma 2023.

Het programmaoverzicht is samen met de nieuwsbief van voorjaar 2023 naar u toegezonden. Graag verneemt het bestuur u uw mening en/of advies over de te houden activiteiten welke op het programma staan. Wellicht ontbreken en in uw optiek enkele activiteiten welke u onder de aandacht wil brengen.

Terugblik afvissen wateren in de buitendorpen en verloop baggerwerkzaamheden.

Aan de hand van een presentatie zal u worden geïnformeerd over de vangstresultaten van de wateren welke zijn afgevist, waar de vissen zijn uitgezet en hoe de baggerwerkzaamheden zijn verlopen. Samen met u zal een visuitzetplan worden vastgesteld welke aan het waterschap en de gemeente Ede zal worden voorgelegd.

De volgende wateren zijn door hsv VOP afgevist en gebaggerd.

Ederveen;            water aan de Schoolstraat, aan de Veldjesgraaf, aan de Seringstraat/Spiraeastraat
Bennekom;          water aan de Kierkamperweg/achterstraat, Kaardebol en Ereprijs
Lunteren;             water aan de Reënlaan/Hermelijnlaan en de Hindelaan/Moeflonlaan
Harskamp;           water aan de Wormgoorlaan/Heyenerf en de Tepelenburgweg

De overige wateren in de buitendorpen zijn dus niet afgevist en uitgebaggerd. Hier kan nog gewoon worden gevist.

De volgende wateren zijn wel gebaggerd maar niet afgevist
Ede;                    water langs de Dr W. Dreeslaan (nabij de stadspoort)

                           alle sloten/singels in de wijken Veldhuizen A en B met uitzondering van de Proosdijvijver

 Visbeleidsplan Edese wateren.

Een onderdeel van het huren van de visrechten is het opstellen van een Visbeleidsplan. In dit beleidsplan staat beschreven welke wateren onder de huurovereenkomst vallen, hoe hsv VOP aankijkt tegenover de kwaliteit/kwantiteit van de wateren en de oevers, welke visserijvoorzieningen gewenst zijn en hoe de vereniging aankijkt tegenover een te behalen en/of gewenst visbestand op de wateren. De wensen en keuzes zullen om een toelichting vragen waarom hsv VOP tot deze keuzes is gekomen.

Door samen met u (over deze vraagstukken) in gesprek te gaan wil het bestuur toetsen of zij zich op de juiste weg bevinden om namens hsv VOP het Visbeleidsplan vorm te kunnen geven. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.