Algemene Leden vergadering 2022

Uitnodiging : 

 

Ede, april 2022

Aan alle senior leden van de Edese hengelsportvereniging “ Voor Ons Plezier”.                            

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te mogen nodigen tot het bijwonen van onze algemene leden voorjaarsvergadering welke wij d.d. 19-05-2022 in de “Publieksboerderij de Proosdij”, Proosdijweg 37 te Ede zullen houden. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvangstijd van deze vergadering is 19.30 uur. Wij vragen u op het parkeerterrein van de voormalige Prins Florisschool (aan de Florislaan) of op de parkeerstroken langs de Veenderweg te parkeren. Wij streven ernaar om de vergadering omstreeks 22.00 uur af te kunnen sluiten.

Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden en krijgt u van ons een lot. Aan het einde van de vergadering zal er een verloting van een aantal mooie prijzen plaats vinden.

De te behandelen punten tijdens deze vergadering zijn :

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededeling van onze voorzitter a.i.
 3. In en uitgaande stukken.
 4. Terugblik afgelopen jaar.
 5. Financiële   boekhouding 2019 t/m 2021.
 6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 2023.
 7. 70 jarig bestaan van hsv “Voor Ons Plezier”.
 8.  Bestuursverkiezing.
 9.  Pauze.
 10. Uitbesteding ledenadministratie.
 11. Vaststellen contributie vanaf 2023.
 12. Voortgang Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE).
 13. Baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Ede.
 14. Stedelijk Water In Beeld (SWIB).
 15. Eigen clubgebouw/locatie voor de vereniging.
 16. Rondvraag en sluiting.
 17. Verloting van prijzen onder de aanwezige leden.

Uw secretaris : Cees van der Wal ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Toelichting op de agenda van de Algemene Leden Voorjaarsvergadering van 19 mei 2022.


Terugblik afgelopen jaar.
Ook voor de vereniging heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de coronamaatregelen. Desondanks hebben we nog enkele hengelsportactiviteiten kunnen organiseren. Samen met u kijken we terug op de activiteiten, opening van de VISparel, het kreeftenproject en het visserijkundig onderzoek welke op de Proosdijvijver zijn uitgevoerd.

Financiële boekhouding.
De Kascontrolecommissie heeft bij de penningmeester de boekhouding van de afgelopen jaren gecontroleerd. De penningmeester zal u informeren over de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 2023.
De kascontrolecommissie zal verslag uitbrengen van haar bevindingen over de boekhouding van 2019, 2020 en 2021. U heeft de gelegenheid om zich aan te melden voor deelname aan de Kascontrolecommissie voor 2023.

Geplande activiteiten 2022.
Onlangs hebben wij u middels de Email op de hoogte gebracht van de geplande activiteiten voor 2022. Kort nemen we de activiteiten met u door. Mocht u geen Email ontvangen, dan is ons programma ook te vinden op onze website www.vooronsplezier.nl.

70 jarig Jubileum.
Hvs “Voor Ons Plezier” is opgericht in 1952. Dit betekend dat onze vereniging dit jaar haar 70 jaar bestaan wil vieren. Tijdens ons jubileumfeest wil de vereniging graag een cadeau aanbieden aan een maatschappelijke organisatie binnen de gemeente Ede. Graag vernemen wij van u waar we ons jubileum gaan vieren en welke organisatie in aanmerking komt voor een cadeau.

Bestuursverkiezing.
Vanaf 2020 heeft het bestuur u niet kunnen ontvangen bij een algemene jaarvergaderingen. Hierdoor heet de (her)verkiezing van het bestuur niet plaats kunnen vinden.

In 2020 waren Eddy de lange en Arjan van Doorn aftredend en hebben Dick Brehen en Hans Budding zich aangemeld als lid voor het bestuur. In 2021 waren Peter Dorlas en Cees van de Wal aftredend. Dit jaar is het de beurt aan Gerrit Assink en Chris Florissen. Alle kandidaten hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van drie jaar. Chris Florissen wil de gelegenheid behouden om tussentijds af te kunnen treden. Ook stellen wij Jasper Loderus aan u voor. Hij is het afgelopen jaar het bestuur komen versterken en stelt zich verkiesbaar voor een periode van drie jaar. Aan u is de vraag of u akkoord gaat met de benoeming en/of herbenoeming van deze bestuursleden.

Eventuele (tegen) kandidaten kunnen zich tot een dag voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk melden bij waarnemend voorzitter Peter Dorlas p.a. Ravenburg 16, 6714 ER Ede E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Uitbesteding ledenadministratie.
Door de jaren heen is hsv “Voor Ons Plezier” vanuit een kleine vereniging uitgegroeid naar een vereniging met meer dan 2000 leden. Naast de financiële voordelen voor de vereniging heeft het bestuur er middels met het incasseren van de contributiegelden, de ledenadministratie en het uitgeven van de VISpassen een dagtaak aan. Door het uitbesteden van deze taken aan het servicebureau van Sportvisserij Nederland krijgt het bestuur meer tijd voor alle andere taken die zij voor u verrichten. Aan de overeenkomst met Sportvisserij Nederland zijn de volgende voorwaarden (meer kosten voor u als lid) verbonden.

 1. Betaling middels incassomachtiging is gratis
 2. U betaald €5.00 extra bij een betaling middels bank/giro
 3. U betaald €1,50 extra bij uw eerste betalingsherinnering
 4. U betaald €2,50 extra bij uw tweede betalingsherinnering
 5. U betaald €5,00 extra als het servicebureau u de *landelijke lijst met viswateren toe moet sturen (U maakt geen gebruik van de VISplannerapp).

* Deze lijst is gratis te verkrijgen bij de hengelsport-shops in Ede.

Vaststellen contributiebijdrage vanaf 2023
De bijdrage voor uw VISpas bestaat uit drie delen: A, verplichte afdrachten B, contributiedeel aan de vereniging en C, de extra kosten welke u betaald als u middels bank/giro betaald en/of de ophoging als u een betalingsherinnering ontvangt.

Huidige situatie boekjaar 2022

                      Verplichte                  Contributie                Totaal                           Bank/Giro                   + €1.00 1e                   + €1.00 2e

                      Afdrachten                vereniging                 incasso                        + € 2.00                      herinnering                    herinnering

VISpas           € 23.00                     € 11.00                      € 34.00                       € 36.00                        € 37.00                         € 38.00

Jeugd VISpas  €  7.00                     €  3.50                       € 10.50                       € 12.50                        € 13.50                         € 14.50

Extra VISpas   €  3.50                     € 12.50                      € 16.00                       € 18.00                        € 19.00                         € 20.00

Het abonnement op het VISBLAD betaald u € 9.00

Voor het opsturen van de Landelijke Lijst van Viswateren betaald u via de vereniging niets extra.

Mocht u instemmen met het uitbesteden van de ledenadministratie / incasseren van de contributiegelden aan Sportvisserij Nederland, dan kan de vereniging ervoor kiezen om de bijdrage contributie t.b.v. de vereniging aan te passen. Graag leggen we een drietal mogelijkheden aan u voor.

Optie A) Het contributiedeel vanaf 2023 blijft gelijk aan 2022

                      Verplichte                  Contributie                Totaal                          Bank/Giro                   + €1.50 1e                   + €2.50 2e

                      Afdrachten                vereniging                 incasso                        + € 5.00                      herinnering                    herinnering

VISpas           € 23.00                     € 11.00                     € 34.00                       € 39.00                         € 40.50                         € 43.00

Jeugd VISpas  €  7.00                      €  3.50                     € 10.50                       € 15.50                         € 17.00                         € 19.50

Extra VISpas   €  3.50                      € 12.50                    € 16.00                       € 21.00                         € 22.50                         € 25.00

Optie B) Het contributiedeel vanaf 2023 voor de Extra VISpas gelijk trekken aan de VISpas

                      Verplichte                  Contributie                Totaal                          Bank/Giro                   + €1.50 1e                   + €2.50 2e

                      Afdrachten                vereniging                 incasso                        + € 5.00                      herinnering                    herinnering

VISpas           € 23.00                     € 11.00                     € 34.00                         € 39.00                      € 40.50                         € 43.00

Jeugd VISpas   €  7.00                     €  3.50                     € 10.50                         € 15.50                       € 17.00                         € 19.50

Extra VISpas    €  3.50                     € 11.00                    € 14.50                         € 19.50                       € 21.00                         € 23.50

Optie C) Het contributiedeel vanaf 2023 aanpassen ten gunste van de leden

                      Verplichte                  Contributie                Totaal                         Bank/Giro                   + €1.50 1e                   + €2.50 2e

                      Afdrachten                vereniging                 incasso                        + € 5.00                      herinnering                  herinnering

VISpas            € 23.00                     € 10.00                    € 33.00                       € 38.00                         € 39.50                         € 42.00

Jeugd VISpas   €  7.00                     €   3.00                    € 10.00                       € 15.00                         € 16.50                         € 19.00

Extra VISpas    €  3.50                     € 10.00                    € 13.50                        € 18.50                        € 20.00                         € 22.50

De kosten voor de landelijke lijst van viswateren blijft €5.00 en het abonnement op het Visblad blijft €9.00

Voortgang Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE)
Op 31 december 2022 verloopt de overeenkomst Verhuur Visrecht met de gemeente Ede.
De vraag is… hoe nu verder??

Baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Ede.
Eind 2022 t/m begin 2023 zal het waterschap Vallei&Veluwe baggerwerkzaamheden laten uitvoeren in de navolgende wateren.

Ederveen;           water aan de Schoolstraat, aan de Veldjesgraaf, aan de Siringstraat/Spiraeastraat en de Munnikebeek
Bennekom;         water aan de Kierkamperweg/achterstraat
Lunteren;           water aan de Reënlaan/Hermelijnlaan en de Hindelaan/Moeflonlaan
Harskamp;          water aan de Wormgoorlaan/Heyenerf en de Tepelenburgweg
Ede;                  
 water langs de Dr W. Dreeslaan (nabij de stadspoort)
                          alle sloten/singels in de wijken Veldhuizen A en B met uitzondering van de Proosdijvijver

Tijdens de vergadering willen wij u informeren over het voorafgaand afvissen van de wateren, de wijze van baggeren, de aanleg van revugia’s en de visuitzet welke na het baggeren plaats zal moeten vinden. Ook zullen wij u op de hoogte brengen van de rol/betrokkenheid van de vereniging binnen dit grote project.

Stedelijk Water In Beeld (SWIB)
Afgelopen jaar heeft de firma ATKB in opdracht van de gemeente Ede en het Waterschap Vallei&Veluwe een Ecoscan op de Edese wateren uitgevoerd. Hierbij is o.a. gekeken naar de waterkwaliteit, oever en waterbeplanting, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de wateren nu ten opzichte van het jaar 2014. Het waterschap Vallei&Veluwe heeft de vereniging het verslag van deze Ecoscan doen toekomen.

Het bestuur heeft voor u een samenvatting van dit verslag gemaakt welke wij met u door willen nemen. Vervolgens zal het bestuur met uw bevindingen en aanbevelingen in overleg gaan met het waterschap en de gemeente. Hsv Voor Ons Plezier wil samen met de andere betrokkenen kijken of onze wensen/bevindingen kunnen worden meegenomen in het toekomstig onderhoudsplan van de Edese wateren.

Eigen clubgebouw/locatie voor de vereniging.
Afgelopen jaar hebben we u middels onze nieuwsbrieven ervan op de hoogte gesteld dat het bestuur in overleg is met de gemeente Ede over een eigen locatie. De vraag aan de gemeente is simpel.

Geef hsv “Voor Ons Plezier” een eigen plek/stek nabij een water waar wij ons kunnen vestigen. Op deze plek willen we zichtbaar en bereikbaar zijn. Een plek waar vanuit de vereniging haar activiteiten kan ontplooien.

Graag brengt het bestuur u op de hoogte van de voortgang in dit proces. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.