Afspraken met de wedstrijdcommissie

Afspraken die gelden bij het organiseren van viswedstrijden namens hsv Voor Ons Plezier.

Voorwoord
Hsv Voor Ons Plezier is een vereniging die zich inzet voor de algehele hengelsport. Zij organiseert zowel voor de karpervisser alsmede de witvissers in verschillende leeftijdscategorieën diverse wedstrijden welke voor alle leden financieel toegankelijk zijn. Aan het begin van het jaar zal het bestuur in samenwerking met de wedstrijdcommissies (Weco) de planning van de activiteiten aan haar leden kenbaar maken. De navolgende afspraken borgen deze doelstelling van de vereniging.

Weco
De wedstrijdcommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal twee personen welke de wedstrijden aandragen, organiseren, juist registreren, behaalde resultaten doorgeven aan het bestuur, en de verantwoordelijkheid dragen voor nakomen van het wedstrijdreglement. De Weco neemt zijn verantwoordelijkheid door af te zien van gebruik van drugs en/of alcohol voor- tijdens en direct na de wedstrijd.

Soorten wedstrijden
De viswedstrijden die Hsv Voor Ons Plezier organiseert zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen,
1, viswedstrijden waar uitsluitend leden van de vereniging aan kunnen deelnemen. Leden van de vereniging betalen hierbij geen inschrijfgeld. De hoogte van de prijzen zijn door het bestuur begroot en vastgesteld (zie inschrijfgelden en prijzen). Hier vallen onder;
- Karper wedstrijden jeugd t/m 14 jaar, senior vanaf 15 jaar, koppel jeugd/senior;
- competitie wedstrijden voor de jeugd t/m 24 jaar;
- competitie wedstrijden voor senioren vanaf 15 jaar.
2, viswedstrijden waarbij ook niet leden zich kunnen inschrijven. Dit zijn op zichzelf staande wedstrijden waarbij het bestuur in overleg met de Weco de hoogte van het inschrijfgeld en de prijzen vaststellen (zie inschrijfgelden en prijzen). Hier vallen onder;
- open viswedstrijden voor de jeugd t/m 14 jaar;
- de Heideweek viswedstrijden jeugd en senioren (te houden in de laatste volle week van augustus)
- de Koningsvisser jeugd en senioren;
- individuele wedstrijden voor jeugd en senioren welke wel/niet in samenwerking met derde worden georganiseerd.

Planning
Uiterst in de maand januari van het lopend jaar geeft de Weco de planning van de te organiseren wedstrijden (data en locaties en maximaal aantal deelnemers) aan bij het bestuur waarna begin februari het activiteitenprogramma door het bestuur kan worden vastgesteld en de reservering van locaties kan worden gerealiseerd.

Inschrijving
Inschrijving geschied vanaf 1 maand voorafgaand aan de viswedstrijd op/bij de door de Weco vastgestelde locaties/personen. Inschrijving voor deelname geschied middels acceptatie en in acht name van de door de vereniging opgestelde AVG regels en het wedstrijdreglement (deze zijn terug te lezen op www.vooronsplezier.nl).

Aantal deelnemers
De Weco bepaald aan de hand van de bevisbare ruimte (rekening houdend met de geldende afstandsnormen vanuit Sportvisserij Nederland) en haar verantwoordelijkheid het maximaal aantal deelnemers aan de te houden activiteiten. Het maximaal aantal deelnemers is in het programma opgenomen. Het bijhouden van een reservelijst is toegestaan. Mocht er een deelnemer uitvallen dan zal de eerst geregistreerde altijd als eerste door de Weco worden benaderd. Vol = Vol Gezien het aantal deelnemers, meer dan 7 deelnemers, kan er worden gevist in maximaal twee vakken.

Wedstrijdreglement
De wedstrijdreglementen worden door de Weco opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur toetst het regelement waarna deze zal worden vastgesteld. Zowel de Weco als de leden kunnen een verzoek tot aanpassingen aan het reglement voor te leggen aan het bestuur. De aanpassing zal in gaan als deze door het bestuur is aangenomen en is opgenomen in de reglementen welke op de website van de vereniging zichtbaar zijn. De Weco heeft de mogelijkheid om voor een individuele, onder de 2e categorie viswedstrijd aanvullende regels op te stellen. Deze dienen door het bestuur te worden beoordeeld en bekrachtigd en worden op flyer/internet medegedeeld.

Inschrijfgelden
1, Voor viswedstrijden die vallen onder de 1e categorie waarbij uitsluitend leden van de vereniging deel kunnen nemen worden geen inschrijfgelden gevraagd. De leden betalen contributie en de wedstrijden worden geheel bekostigd uit de gelden van de vereniging.
2, Voor viswedstrijden die vallen onder de 2e categorie waarbij ook niet leden deel kunnen nemen kan de Weco een voorstel van de hoogte van het inschrijfgeld indienen bij het bestuur. Het bestuur zal, met het in acht nemen van haar doelstelling wel/niet instemmen met de hoogte van de inschrijving en indien nodig een voorstel doen aan de Weco. De hoogte van het inschrijfgeld dient zichtbaar te zijn bij de gelegenheid van inschrijving (flyer/internet). Al de inschrijfgelden moeten minimaal worden besteed aan prijzengelden/waardebonnen, prijzen en/of trofeeën.

Prijzengelden
De prijzen per viswedstrijd zijn uitsluitend in de vorm van waardebonnen. Voor competitiewedstrijden die vallen onder de 1e categorie waarbij uitsluitend leden van de vereniging deel kunnen nemen. Per wedstrijddag per vak, 1e prijs €25,- 2e prijs €15,- 3e prijs €10,-. (hierbij word maximaal 50% van de hoogte van de waardebonnen vergoed door de VOP) en is er aan het einde van de competitie voor de eerste 3 geplaatste deelnemers een beker/trofee en voor de eerst geplaatste de wisselbeker. Bij de karperwedstrijden is er per wedstrijd voor de eerst drie geplaatste naast de waardebonnen ook een beker/trofee.

Voor viswedstrijden die vallen onder de 2e categorie waarbij ook niet leden van de vereniging deel kunnen nemen zijn onder te verdelen in 2a. en 2b.

2a Hierbij betalen de deelnemers geen inschrijfgeld. Per vak, 1e prijs €25,- 2e prijs €15,- 3e prijs €10,-. (hierbij word maximaal 50% van de hoogte van de waardebonnen vergoed door de VOP)

2b Hierbij betalen de deelnemers wel inschrijfgeld. Per vak, per deelnemer 1e prijs €25,- 2e prijs €15,- 3e prijs €10,-, mochten er na aanleiding van het aantal deelnemers en de hoogte van inschrijfgelden meer inkomsten zijn dan dient dit in zijn geheel te worden besteed/verdeeld onder de opvolgende behaalde plaatsen deelnemers waarbij voorafgaand de verhouding/verdeling is weergegeven. Voorbeeld met inschrijfgeld van €5,- totaal 20 deelnemers is €100,- waardebonnen; Bij twee vakken, per vak per deelnemer maximaal 1e prijs €25,- 2e prijs €15,- 3e prijs €10,-, is €100,- Bij 1 vak prijzen 1e prijs €25,- 2e prijs €15,- 3e prijs €10,-, 4x €7,50 4x €5,00 is totaal €100,- (hierbij is er geen bijdrage vanuit de VOP aan prijzengeld/waardebonnen). De enige uitzonderingen op deze regel zijn de Koningsvisser senioren en de Heideweek viswedstrijd.

Onkosten
Alle onkosten welke voortkomen bij het aanvragen/ organiseren van de viswedstrijden worden, minimaal een week voorafgaand aan de wedstrijd, met het bestuur overeengestemd en geheel door de vereniging bekostigd. Hier vallen onder andere onder: toestemming wedstrijdlocatie, consumpties, vergoedingen, representatiekosten.

Slotregel
Mochten de Weco en/of leden een aanpassing willen op deze regels/voorwaarden, dan dienen deze aan het bestuur te worden voorgelegd. Pas als de aanpassingen zijn aangenomen door het bestuur en deze zijn aangepast op de website zijn ze van kracht. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.