uitslagen competitie A 2024

      1 4/13/2024   2 5/6/2024   3 5/13/2024   4 6/3/2024
Deelnemers   Hogevaart*   Arkervaart*   Proosdij   Eem keerbocht*
Voornaam Achternaam   Vak Punten Gewicht   Vak Punten Gewicht   Vak Punten Gewicht   Vak Punten Gewicht
Arnold Budding   B14 4 0   B10 3 2133   B11 5 2624        
Campuzano Izquierdo Gonzalo   A6 2 5083   A3 4 2846   A3 4 1431        
Hans Budding   A7 3 3362     naw     B10 1 10050        
Paul Jegerings   B15 1 2688   B13 7 0   A1 1 5485        
Rinie van Daelen   B9 2 2230   A7 6 712   A2 6 973        
Chris Florissen   A5 1 9153   B14 5 962   A7 3 1503        
Richard Helms   B16 4 0   B9 2 2408   A5 5 995        
Bouke Brink   B11 4 0   B11 6 677   B8 6 1988        
Rene de Roos   A4 5 0   A2 3 3230   B9 3 2704        
Arend Meurs   A2 5 0   A4 7 0     naw          
Berend de Jager   A1 5 0   B8 4 1955   B13 7 1678        
Henk vd Reedoolaart   B10 3 116   A6 5 1858     naw          
Winnie Stroop   B12 4 0   A1 1 3498   B12 4 2690        
Dick Brehen     naw       naw       naw          
Johan van Vliet     naw       naw       naw          
Theo vd Reedoolaart   B13 4 0     naw       naw          
Henrik Budding     naw     B12 1 3313   B14 2 3920        
Aldo Ranieri   A3 4 115 gr.   A5 2 3480   A6 2 2223        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Het totaal aantal punten, dit is de optelling van de zes beste resultaten/behaalde punten en gewicht   * = A.B. troffee  


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.