Vaste hengel wedstrijd reglement

1- Deelnemers zijn leden, van de HSV Voor Ons Plezier te Ede en/of in het bezit van een persoonsgebonden Vispas, die zelfstandig kunnen vissen.

2- Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de wettelijke papieren en zich te houden aan de wettelijke bepalingen en het wedstrijdreglement.

3- Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden dient vooraf aan elke wedstrijd te worden voldaan.

4- Aanvang wedstrijden, zie programma. Loting plaatsnummers maximaal één uur voor aanvang wedstrijd. Mocht door externe oorzaken de aanvang van de wedstrijd verlaat worden, zal de nieuwe aanvangstijd van de wedstrijd tijdens de loting van de plaatsnummers bekend gemaakt worden. Indien iemand niet op tijd aanwezig kan zijn bij het loten van de plaatsnummers, en heeft medegedeeld dat hij of zij toch mee zal vissen, wordt voor hem of haar een plaatsnummer getrokken. Indien iemand niet op tijd aanwezig kan zijn bij het loten van de plaatsnummers, en heeft niet medegedeeld dat hij of zij toch mee zal vissen, wordt er voor hem of haar geen plaatsnummer getrokken en is meedoen aan de wedstrijd uitgesloten. Het melden van niet op tijd aanwezig zijn dient te geschieden aan de wedstrijdcommissie en/of secretariaat op de dag voorafgaand aan de wedstrijd.

5- De visplaatsen worden door nummers, welke indien mogelijk 12 meter van elkaar staan, weergegeven. De deelnemer mag als hij het plaatsnummer heeft ontvangen zijn hengelmateriaal klaar maken. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij rechterzijde van het plaatsnummer. De achterzijde van de vlonder mag hierbij de natuurlijke waterlijn niet overschrijden.

6- Gevist dient te worden met  één hengel, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar één voorzien is van een haak. Elke vorm van zinkvissen is verboden. Onder “zinkvissen” moet worden verstaan dat wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, er sprake is van zinken. Wanneer een loodkorrel of stijllood de bodem raakt of op de bodem rust, is dat niet verstaan als zinken. Onder hoofdlood moet worden verstaan, het overgrote deel van de loodverzwaring, al dan niet gegroepeerd op de lijn geplaatst.

7- De hengellengte mag max. 9,5 meter zijn. Alleen hengels zonder opwind mechanisme zijn toegestaan.

8- In het bezit hebben en/of gebruiken van gekleurde maden en lokvoerders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd is verboden.

Het gebruik van en in het bezit hebben van verse-de-vase is eveneens verboden. Bij avondwedstrijden mag maximaal 1 liter aangemaakt voer worden gebruikt, bij de dag en ochtendwedstrijden 1 kilogram aangemaakt voer. Bij aanvang van de wedstrijd mag er zwaar worden gevoerd. Tijdens de wedstrijd is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) verboden, licht bijvoeren waaronder het cuppen is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp in één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten. Het voeren met behulp van een cupset is toegestaan. Het gebruiken van een katapult is verboden.

9- Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in één niet metalen leefnet worden bewaard. Leefnetten dienen een lengte te hebben van minimaal 150 cm. Ronde leefnetten dienen minimaal een lengte te hebben van 40 cm, een rechthoekig net heeft een minimale afmeting van 30x40 cm. Aan beide soorten leefnetten dienen voldoende, niet metalen, hoepels te zijn aangebracht. Het leefnet dient zodanig te zijn verankerd dat de totale lengte en doorsnede optimaal door de vissen benut kunnen worden. Het leefnet dient met eigen middelen te worden geplaatst. Gevangen karper dient direct na de vangst te worden gewogen en teruggezet.

10- Uitslag wordt bepaalt door het gevangen gewicht.

11- De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen   verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Snoek, Snoekbaars en Paling tellen niet mee.

12- Het niet opvolgen van deze reglementen en/of orders van de wedstrijdleiding en/of personen die door de wedstrijdleiding zijn aanvaard dan/wel als zodanig herkenbaar, kan leiden tot diskwalificatie van de wedstrijd of een totaal verbod op deelname. In beroep gaan is mogelijk bij het bestuur van de vereniging en wel schriftelijk binnen zes dagen na diskwalificatie.

13- De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, dan wel voor schade aan eigendommen van de deelnemer en/of derden.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.